O nas

 Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli”   Antyfanes

Jakość, wiedza i doświadczenie w szkoleniu pracowników- to co nas wyróżnia.

Nasza firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi zwiększające bezpieczeństwo w zakładach pracy. Współpracujemy z małymi i średnimi firmami oraz z koncernami międzynarodowymi.
Misją firmy Job Safety Ośrodek Szkoleniowy jest stać się preferowanym przez klienta dostawcą usług bhp, biorąc pod uwagę jakość tych usług, cenę oraz utrzymanie stałego, wysokiego poziomu obsługi firm.
W celu realizacji naszej misji uzgodniliśmy następującą strategię: całkowite ukierunkowanie działań firmy na potrzeby klienta, kształtowanie wspólnej, wzajemnej płaszczyzny porozumienia i współpracy z naszymi klientami, naszymi pracownikami a także naszymi współpracownikami, Kształtowanie u naszych pracowników odpowiedzialnych i umiejętnych zachowań w kontaktach z klientami; szkolenie i motywowanie naszych pracowników tak, by znali i rozumieli potrzeby naszych klientów.

Działamy zgodnie z zasadami i kodeksem etycznym:
- Kierujemy się pryncypialną zasadą działania w dobrej wierze,
- Realizujemy zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną i innych uczestników naszych szkoleń.
- We wszystkich swoich działaniach przestrzegamy przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i uczciwości kupieckiej oraz powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie w którym świadczymy usługi.
- Stosujemy się do zasady terminowego i godnego wynagradzania naszych pracowników i podwykonawców.
- Kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i rzetelnością w stosunku do wszystkich naszych klientów.
- Jesteśmy zobowiązani do zachowania pełnej poufności informacji o uczestnikach szkoleń.
Klientom naszym zapewniamy: prowadzenie powierzonych zadań w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowanie poufności wszelkich danych, kompleksowe rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa, elastyczność dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb, bieżące konsultacje i doradztwo, fachową pomoc, rozsądne ceny, dogodne formy płatności.

Job Safety jest jednym z niewielu polskich ośrodków szkoleniowych, uznających za nadrzędny cel przekształcanie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rzeczywiste wartości praktyczne. Starając się zapewnić naszym klientom najwyższy standard szkoleń, współpracujemy z wysokiej klasy wykładowcami oraz specjalistami zajmującymi się zawodowo problematyką bhp, ppoż, HACCP czy ratownictwem, mającymi wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, oraz posiadającymi szeroką wiedzę w zakresie objętym szkoleniem. Wiedza naszych wykładowców, instruktorów i trenerów potwierdzona jest dyplomami i certyfikatami.

Posiadamy wysokiej klasy wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

Jesteśmy firmą wiarygodną finansowo.

Spośród wielu naszych osiągnięć należy wspomnieć o tym, że nasz ośrodek jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jako sygnatariusz EKBRD organizujemy specjalistyczne szkolenia dla kierowców zawodowych.

Posiadamy Certyfikat Kompetencji Eksperta w zakresie BHP wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ponadto jesteśmy promotorem programu IN CASE OF EMERGENCY- I.C.E, nasi pracownicy posiadają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej uzyskane w SGSP w Warszawie.

W 2014 roku przystąpiliśmy do kampanii "Stres w pracy? Nie dziękuję".

Uczestniczymy w inicjatywie „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” dotyczącej oceny ryzyka zawodowego organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

oraz w ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy skupiającej się na kwestii bezpiecznej eksploatacji i konserwacji maszyn 

oraz kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy- Partnerstwo dla prewencji" której głównym celem jest podkreślenie działań przywódczych kadry kierowniczej oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w poprawę warunków pracy. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji naszych celów przyczyniamy się do minimalizacji ryzyka wypadkowego, budowania zdrowej atmosfery wśród pracowników, a pośrednio także do zwiększania wydajności pracy.

Współpracujemy z 65 wybitnymi specjalistami w wielu dziedzinach, co pozwala nam na prowadzenie szkoleń w dowolnie wybranym miejscu na terenie całego kraju.