Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szkoleniom okresowym podlegają:  osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,  pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,  pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,  pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 14, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. 

UWAGA! 

Ze szkolenia okresowego, mogą być zwolnione osoby, które:  przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;  odbyły w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. 

Cel szkolenia


Szkolenie zapewnia uczestnikom:

 1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi; 

2) poznanie przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp; 

3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. UWAGA! Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.     

Organizator szkolenia 

Organizatorem szkolenia okresowego w dziedzinie bhp może być:  pracodawca lub  jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednostka organizacyjna to: 

a) placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego;

 b) szkoła ponadgimnazjalna; 

c) jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa; 

d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

e) osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej – pod warunkiem, że taka jednostka organizacyjna prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. UWAGA! Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą prowadzić jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby BHP


Prowadzimy szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.
Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w języku angielskim.
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresaci szkolenia- Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Korzyści dla uczestnika szkolenia- uczestnik szkolenia przede wszystkim zapoznaje się z: nowelizacją przepisów prawa pracy, metodami i technikami prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, aktualizuje wiedzę w zakresie najnowszych metod oceny ryzyka zawodowego, poznaje zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy.  Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (z póź zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat. 
Korzyści dla firmy- pracodawca zyskuje w osobie przeszkolonego pracownika wykwalifikowanego doradcę w zakresie: globalnego (teren zakładu pracy) kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy, kształtowania pożądanych postaw pracowników w ich środowisku pracy.
Metody szkolenia: szkolenie jest zorganizowane w formie wykładu i ćwiczeń (stacjonarne) lub w formie samokształcenia kierowanego. Poruszane zagadnienia: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP); problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy; metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka; nowoczesne metody pracy służby bhp; nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenia okresowe BHP pracodawców wykonujących zadania służby bhp


Szkolenie okresowe pracodawców, a także pracodawców wykonujących zadania służby bhp powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat (§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe).

Natomiast pierwsze szkolenie okresowe pracodawców przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, zaś pierwsze szkolenie okresowe osób wykonujących zadania służby bhp, w tym również pracodawców wykonujących zadania służby bhp, powinno odbyć się w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracodawca chce wykonywać w swojej firmie zadania służby bhp, na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, wówczas musi wcześniej, przed podjęciem wykonywania tych zadań ukończyć odpowiednie szkolenie (§ 13 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego). Wyjątek stanowią tu pracodawcy, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm. (§ 13 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego).

Szkolenia bhp pracodawców oraz pracowników służby bhp prowadzą jednostki organizacyjne, prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (§ 4 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego). Takimi jednostkami są: placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoła ponadgimnazjalna, jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa (lub inna placówka naukowa), stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, o ile podmioty te prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (§ 1a pkt 2 rozporządzenia zmieniającego).
Szkolenia okresowe pracodawców powinny odbywać się w formie kursu, samokształcenia kierowanego lub seminarium. Natomiast szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp mogą odbywać się tylko w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych (ust. 3 części IV i ust. 3 części III ramowego programu szkoleniowego z załącznika nr 1 do rozporządzenia szkoleniowego).

Cel szkolenia - Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami - prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,- organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, - metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,- popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestnicy szkolenia - Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sposób organizacji szkolenia - Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenia okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 


Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Korzyści dla uczestnika szkolenia: Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Korzyści dla uczestnika szkolenia i jego firmy: Uczestnik szkolenia nabywa kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Metody szkolenia: Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego. Poruszane zagadnienia: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników); problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych


Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia (uczestnik): Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu biura. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dotyczących zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia (firma): Uczestnik poznaje najnowsze uregulowania prawa pracy, wiedzę o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu biura. Pozna zasady ergonomii, regulacje dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizację pomocy przedlekarskiej.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy administracyjno-biurowi odbywają je nie rzadziej niż raz na 6 lat. Zaleca się jednak aby częstotliwość szkoleń ustalić na 5 lat.
Metody szkolenia: Szkolenie jest zorganizowane w formie wykładu i ćwiczeń (stacjonarne) lub w formie samokształcenia kierowanego. Prowadzący posługują się autorską prezentacją. 

Poruszane zagadnienia: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe; postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych


Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Szkolenie skierowane jest do: pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
Korzyści dla uczestnika szkolenia:  Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzy w zakresie kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństw pracy i ergonomii, nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Korzyści dla firmy: Uczestnik szkolenia nabywa kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy inżynieryjno – techniczni odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Metody szkolenia: Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium.

Poruszane zagadnienia: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych., Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  ( w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej), Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed tymi zagrożeniami, metod postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla: - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Korzyści dla uczestnika szkolenia: Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Korzyści dla firmy: Uczestnik poznaje najnowsze uregulowania prawa pracy, wiedzę o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Pozna zasady ergonomii, regulacje dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizację pomocy przedlekarskiej. Pozna zasady określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbywają je nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
Metody szkolenia: Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu.

Poruszane zagadnienia: regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Odpowiedzialność wykroczeniowa

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny
od 1 000 zł do 30 000 zł.

Organizujemy szkolenia BHP, HACCP, pierwsza pomoc, ppoż, azbestowe, wysokościowe, z dobrostanu i uboju zwierząt na terenie całego kraju.