Szkolenia BHP

Głowna działalność Job Safety Ośrodek Szkoleniowy to, organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP - wstępne i okresowe wszystkich grup zawodowych, oraz w zakresie sporządzania dokumentów oceny ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy i innych zleconych,. Szkolenia specjalistyczne i dedykowane.  Szkolenia realizowane przez Job Safety Ośrodek Szkoleniowy, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę legitymującą się wieloletnim doświadczeniem. W celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia, poszczególne bloki tematyczne szkolenia prowadzone są przez kilku wykładowców. Nasze szkolenia prowadzą między innymi strażacy czynni zawodowo, wykładowcy posiadających tytuł inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej, ratownicy medyczni i członkowie zespołów ratownictwa medycznego, specjaliści ds. BHP i wykładowcy prawa pracy.

W ramach współpracy oferujemy:

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników służby BHP i innych pracowników wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP

- Szkolenia BHP studentów zgodnie z Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128 poz. 897 §2.1. Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni. 
- Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej - skierowane do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby uprawnione do udzielania pomocy przedmedycznej
- Szkolenia z bezpiecznych zachowań skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i młodzieży
Szkolenie w zakresie systemu HACCP

- Szkolenie w zakresie GHP/GMP
- Szkolenie Audytorów wewnętrznych systemu HACCP
- Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - skierowane do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby uprawnione do zwalczania skutków pożaru i ewakuacji pracowników

- Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy z azbestem

- Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na turbinach wiatrowych

- Szkolenia w zakresie dobrostanu i uboju zwierząt 

- Szkolenie w zakresie sporządzania Planu BIOZ

 Szkolenia prowadzimy w tradycyjnej formie stacjonarnej jak również metodą samokształcenia kierowanego i w formie e-learningu.

Pamiętaj
Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się na koszt i czas pracodawcy. ( prowadzone są jako szkolenie wstępne i okresowe)

Działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może prowadzić sam lub na jego zlecenie – uprawnione do tego, na podstawie odrębnych przepisów, jednostki organizacyjne. Zatrudnionego pracownika poddaje się w pierwszym dniu jego pracy szkoleniu wstępnemu ogólnemu. Według programu ramowego czas trwania tego szkolenia to minimum 3 godziny lekcyjne. Ten rodzaj szkolenia dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, także studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Przed powierzeniem pracownikowi pracy na stanowisku, na które został przyjęty, pracodawca poddaje pracownika szkoleniu wstępnemu stanowiskowemu. Czas trwania tego szkolenia jest przewidziany na minimum 8 godzin – wg programu opracowanego przez pracodawcę i specyfiki stanowiska. Ten rodzaj szkolenia obejmuje:

a/ pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie związany z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także pracowników przenoszonych na takie stanowiska,

b/ uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktażu stanowiskowego przewidziano na minimum 8 godzin lekcyjnych, za wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych – minimum 2 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzeniem wiadomości i umiejętności pracownika, przy czym odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Od 1 lipca 2005 r. dokumentem tym jest karta szkolenia wstępnego, której wzór został zamieszczony w rozporządzeniu o szkoleniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na tym samym stanowisku, które zajmował u tego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy, nie jest wymagane szkolenie przed dopuszczeniem do pracy.

Częstotliwość szkolenia obowiązującą u pracodawcy oraz czas jego trwania pracodawca określa w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników lub z pracownikami.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, który wydaje stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Odpis tego zaświadczenia winien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracodawca organizuje do 6 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy, na tych stanowiskach. Dla pozostałych zatrudnionych pierwsze szkolenie okresowe zatrudniający organizuje w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Pracodawca również ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, ma również obowiązek poddawać się szkoleniu okresowemu nie rzadziej niż raz na 5 lat. Z tego szkolenia może być zwolniony, jeżeli w tym czasie odbył szkolenie dla służby bhp lub podnosił kwalifikacje zawodowe, w ramach czego uwzględniony był program szkolenia okresowego. Jeżeli pracodawca postanowił wykonywać zadania służby bhp sam, to ma obowiązek odbycia szkolenia w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań oraz okresowo szkolenie to powtarzać, nie rzadziej niż raz na 5 lat.