Szkolenia BHP

Głowna działalność Job Safety Ośrodek Szkoleniowy to, organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP - wstępne i okresowe wszystkich grup zawodowych, oraz w zakresie sporządzania dokumentów oceny ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy i innych zleconych,. Szkolenia specjalistyczne i dedykowane. 

W ramach współpracy oferujemy:

- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych
- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami
- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych
- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracowników służby BHP i innych pracowników wykonujących zadania tej służby
- Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP
- Szkolenia BHP studentów zgodnie z Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128 poz. 897 §2.1. Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni. 
- Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej - skierowane do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby uprawnione do udzielania pomocy przedmedycznej
- Szkolenia z bezpiecznych zachowań skierowane do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i młodzieży
- Szkolenie w zakresie systemu HACCP
- Szkolenie w zakresie GHP/GMP
- Szkolenie Audytorów wewnętrznych systemu HACCP
- Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - skierowane do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby uprawnione do zwalczania skutków pożaru i ewakuacji pracowników

- Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy z azbestem

- Szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na turbinach wiatrowych

- Szkolenia w zakresie dobrostanu i uboju zwierząt 

- Szkolenie w zakresie sporządzania Planu BIOZ

 Szkolenia prowadzimy w tradycyjnej formie stacjonarnej jak również metodą samokształcenia kierowanego i w formie e-learningu.

Pamiętaj
Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się na koszt i czas pracodawcy. ( prowadzone są jako szkolenie wstępne i okresowe)
Działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może prowadzić sam lub na jego zlecenie – uprawnione do tego, na podstawie odrębnych przepisów, jednostki organizacyjne. Zatrudnionego pracownika poddaje się w pierwszym dniu jego pracy szkoleniu wstępnemu ogólnemu. Według programu ramowego czas trwania tego szkolenia to minimum 3 godziny lekcyjne. Ten rodzaj szkolenia dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, także studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
Przed powierzeniem pracownikowi pracy na stanowisku, na które został przyjęty, pracodawca poddaje pracownika szkoleniu wstępnemu stanowiskowemu. Czas trwania tego szkolenia jest przewidziany na minimum 8 godzin – wg programu opracowanego przez pracodawcę i specyfiki stanowiska. Ten rodzaj szkolenia obejmuje:

a/ pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie związany z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także pracowników przenoszonych na takie stanowiska,

b/ uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktażu stanowiskowego przewidziano na minimum 8 godzin lekcyjnych, za wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych – minimum 2 godziny lekcyjne. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzeniem wiadomości i umiejętności pracownika, przy czym odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Od 1 lipca 2005 r. dokumentem tym jest karta szkolenia wstępnego, której wzór został zamieszczony w rozporządzeniu o szkoleniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na tym samym stanowisku, które zajmował u tego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy, nie jest wymagane szkolenie przed dopuszczeniem do pracy.

Częstotliwość szkolenia obowiązującą u pracodawcy oraz czas jego trwania pracodawca określa w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników lub z pracownikami.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, który wydaje stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Odpis tego zaświadczenia winien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracodawca organizuje do 6 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy, na tych stanowiskach. Dla pozostałych zatrudnionych pierwsze szkolenie okresowe zatrudniający organizuje w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Pracodawca również ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, ma również obowiązek poddawać się szkoleniu okresowemu nie rzadziej niż raz na 5 lat. Z tego szkolenia może być zwolniony, jeżeli w tym czasie odbył szkolenie dla służby bhp lub podnosił kwalifikacje zawodowe, w ramach czego uwzględniony był program szkolenia okresowego. Jeżeli pracodawca postanowił wykonywać zadania służby bhp sam, to ma obowiązek odbycia szkolenia w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań oraz okresowo szkolenie to powtarzać, nie rzadziej niż raz na 5 lat.