Ubój zwierząt gospodarskich

Szkolenia w zakresie uboju zwierząt gospodarskich.

Prowadzimy szkolenia teoretyczne z uboju zwierząt na potrzeby: rzeźni, ferm, zakładów przemysłowych i rolników indywidualnych

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie. Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży. Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący
gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane. W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia. Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia
zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich. Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.

Uniwersalny program szkolenia został dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie w zakładach prowadzących ubój różnych gatunków zwierząt (bydło, trzoda chlewna, drób, ryby, zwierzęta futerkowe, zajęczaki i inne). Fakultatywnie, w szkoleniu mogą brać również udział rolnicy, hodowcy oraz inne osoby, zainteresowane realizacją uboju na użytek własny. W toku szkolenia szczegółowo omawiane są procedury zgodne z najnowszymi przepisami, odnoszące się do następujących czynności: obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem, krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia, ogłuszanie zwierząt, ocena skuteczności ogłuszenia, pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt, wykrwawianie żywych zwierząt, ubój zgodny z Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099 („rytualny”), ubój dla potrzeb własnych.

Absolwenci kursu, po pozytywnym złożeniu egzaminu, otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, które może być użyte w procedurze potwierdzenia kwalifikacji przed właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Świadectwo kwalifikacji zawodowej (w określonym zakresie czynności ubojowych) wydaje PLW właściwy dla miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia.